Porządek udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy

1. Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy dla pracowników są realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy zakładem, a pracodawcami,  w oparciu o stosowne przepisy prawa. 

2. Pracownicy zgłaszający się na badania profilaktyczne są zobowiązani do rejestracji w kartotece na podstawie obowiązującego skierowania od swojego pracodawcy (zgodnie z Rozp. MziOS z dnia 30.05.1996r.).

3. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, zgodnie z danymi zawartymi w skierowaniu na badania profilaktyczne, pracownik otrzymuje od personelu realizującego zadania służby medycyny pracy skierowanie na określone badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.

4. Na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i opinii lekarzy specjalistów (jeżeli jest to konieczne) oraz niezbędnych wyników badań diagnostycznych, uprawniony lekarz wydaje stosowne orzeczenie.