Zasady dostepu pacjenta do dokumentacji medycznej, w tym wysokość opłaty za udostepnienie dokumentaci medycznej

1. Pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej, która jego dotyczy.
Wgląd ten następuje za pośrednictwem lekarza leczącego lub innego lekarza, bądź innej osoby wskazanej przez dyrektora.

2. Pacjent ma prawo do wydania mu kopii bądź odpisu jego dokumentacji medycznej. O wydanie odpisu lub kopii dokumentacji medycznej wnioskuje na piśmie pacjent, osoba przez niego pisemnie upoważniona bądź jego przedstawiciel ustawowy. Osoba wnioskująca musi przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.

3. Koszt wydania kopii dokumentacji medycznej lub jej odpisu ponosi osoba wnioskująca. Zasady odpłatności i jej maksymalna wysokość są uregulowane stosownymi przepisami prawa w szczególności ustawą o prawach pacjenta. W związku z faktem, że wysokość odpłatności za wskazane wyżej usługi jest zmienna zależnie od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie - wysokość przedmiotowych opłat w Zakładzie szczegółowo określa dyrektor Zakładu w drodze zarządzenia.
3.1 Cennik usługi udostępniania dokumentacji:

1. Ustala się następujące opłaty za sporządzenie kopii lub wykonywanie wyciągów i odpisów dokumentacji medycznej

1.1 na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o udostępnienie dokumentacji
medycznej pierwszą kopię należy zrealizować bezpłatnie za każdym razem, kiedy wniosek
dotyczy dokumentów, których Pacjent wcześniej nie otrzymał

1.2 za jedną stronę kserokopii dokumentacji formatu A4 dla pacjenta zakładu –
0,30 zł + 23% VAT = 0,37 zł.

1.3 za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji – 8,44 zł + 23% VAT = 10,40

1.4 za dokumentację medyczną na elektronicznym nośniku danych – 1,69 zł + 23% VAT = 2,10 zł

2 Nie pobiera się opłaty za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii indywidualnej dokumentacji medycznej na rzecz:

2.3 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2.4 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.5 Policji, Sądu.
2.6 Osób ubiegających się o przyznanie renty.