Wysokość oplaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31 STYCZNIA 1959 R O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH (DZ. U. Z 2000R NR 23 POZ. 295, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ OD PODMIOTÓW NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM.

§ 25
1. Zasady postępowania w przypadku zgonu pacjenta w oddziale rehabilitacji leczniczej reguluje wewnątrzzakładowa procedura.

1.1 w szczególności ustala się, że osobą powiadamiającą lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta w oddziale rehabilitacji jest pielęgniarka oddziału.

2. Zakład nie ma możliwości przechowywania zwłok we własnym zakresie, gdyż nie pozwala mu na to określona infrastruktura. W związku z powyższym, w przypadku zgonu pacjenta przebywającego w oddziale/zakładzie rehabilitacji leczniczej, po dokonaniu niezbędnych a określonych przepisami prawa czynności, oraz po upływie 2 godzin od chwili zgonu pacjenta – zwłoki są przekazywane w uzgodnieniu z rodziną pacjenta/osobą lub instytucją uprawnioną do pochowania zwłok, do właściwego zakładu pogrzebowego.

3.W przypadku, w którym nie jest możliwe uzgodnienie z rodziną/osobą lub instytucją uprawnioną do pochowania zwłok właściwego zakładu pogrzebowego w ciągu 2 godzin od chwili zgonu pacjenta, zwłoki są przekazywane do podmiotu posiadającego chłodnię (zakładu pogrzebowego) zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zakładem a tym podmiotem. W takim przypadku rodzina/osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok nie jest obligowana dokonać pochówku poprzez zakład pogrzebowy, w którym przechowywane są zwłoki, ale może dokonać swobodnego wyboru zakładu pogrzebowego po wybraniu zwłok z chłodni.

4. Koszty przechowywania zwłok do 72 godzin od chwili zgonu pacjenta ponosi zakład.

5. Koszt przechowywania zwłok powyżej 72 godzin od chwili zgonu pacjenta ponoszą osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok w wysokości określonej cennikiem zakładu pogrzebowego).

Wysokość opłat za usługi przechowywania zwłok w chłodni osób zmarłych na trenie SP ZOZ reguluje umowa Nr 25/ZUNRZ/2017 z dnia 28.06.2012 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2 a Zakładem Pogrzebowym Pro Morte ul. Dąbrowskiego 1, w Stalowej Woli.

Cennik usług:

Za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta opłata wynosi: 50,00 zł netto, plus podatek VAT ( 8 % ) za każdą rozpoczętą dobę. Opłatę wnosi rodzina lub instytucja uprawniona do pochowania zmarłej osoby.