Wymóg maseczek - informacja

INFROMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU ZAKRYWANIA UST I NOSA W BUDYNKU ZAKŁADU
stan na 01.03.2021 - informacja czasowa do odwołania

Pacjenci oraz inne osoby wchodzące na teren tutejszego zakładu i poruszające się w jego obrębie są obowiązani do zakrywania ust i nosa maseczkami ochronnymi.
Podstawą prawną wskazanego wyżej nakazu jest § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to wprowadza wskazany nakaz do 14 marca 2021 i znosi tym samym dopuszczoną wcześniej możliwość zakrywania ust i nosa za pomocą innych środków ochrony niż maseczki.
Od soboty 27.02.2021 nie można więc stosować w tym celu szalików, kominów, chust. Przyłbice mogą być używane dodatkowo, oprócz maseczki.

Określonego powyżej nakazu nie stosuje się wobec osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: - całościowych zaburzeń rozwoju; - zaburzeń psychicznych; - niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; - trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Podstawą do zwolnienia wskazanych wyżej osób ze stosowania przedmiotowego zakazu jest zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający istnienie wskazanych przeciwwskazań.
Odkrycie nosa i ust na terenie zakładu jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji danej osoby lub udzielenia jej świadczenia - jeżeli to niezbędne.
Ponadto wskazujemy, że przepisy prawne dotyczące zapobiegania chorobom i ich rozprzestrzenianiu się tj. Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi z 2008 r, w art. 11 wprowadzają obowiązek wobec kierowników podmiotów leczniczych oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych”, oraz, że „obowiązek ten realizuje się poprzez m.in. stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej”.
Dyrektor SPZOZ