INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁANOŚCI ZAKŁADU W OKRESIE STANU EPIDEMII PO 01.06.2020 R

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ
Przebywanie na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadal objęte jest reżimem sanitarnym. Związane jest to co do zasady z obowiązkiem:

a) konieczności zakrywania ust i nosa maseczką lub stosowaniem przyłbicy;
b) poddania się pomiarowi temperatury (przy wejściu do placówki);
c) dezynfekcji rąk (przy wejściu do placówki);
c) konieczności zachowania dystansu od innych osób.
e) przybycia na wizytę, badanie, bądź zabieg najwcześniej 15 min przed wyznaczoną wcześniej godziną.

Funkcjonowanie zakładu nadal będzie nastawione na minimalizowanie możliwości transmisji wirusa a co za tym idzie kontynuowane będzie wstępne weryfikowanie epidemiologiczne pacjenta poprzez mierzenie temperatury i sprawdzenie czy pacjent nie przebywa na kwarantannie!

Pacjenci wchodzący do przychodni (poza pacjentami oddziału rehabilitacji) korzystają z głównego wejścia do zakładu.
Pacjenci przyjmowani na oddział rehabilitacji kierowani są do tylnego wejścia do budynku i korzystają w wejścia tylnego

Nadal obowiązują wytyczne, że osoby z gorączką i objawami infekcji wirusowej powinny zastosować ogólnodostępne środki objawowe oraz pozostać w domu - kontakt z lekarzem w takiej sytuacji najlepiej telefoniczny. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia, utrzymywania się wysokiej temperatury, wystąpienia kaszlu i duszności - należy zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej tel. 15 842 51 30 (od 7.00 do 21.00) a po tych godzinach nr tel. 507 133 285 i zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego (Łańcut, Mielec lub innego) lub w przypadku braku takiej możliwości na SOR szpitala w Stalowej Woli.

W razie ostrych objawów duszności można i należy wezwać karetkę ratownictwa medycznego tel. 112, dedykowaną do udzielania pomocy w ostrych stanach powodowanych infekcją koronawirusem.

W razie potrzeby można zasięgnąć porady w tutejszym zakładzie pod numerami zakładu właściwymi dla realizacji teleporad
(TELEPORADA POZ lub TELEPORADA AOS).

Powyższe jest bardzo ważne, gdyż zgłoszenie się do zakładu pacjenta zainfekowanego wirusem SARS COV-2 spowoduje konieczność zastosowania kwarantanny dla personelu kontaktującego się z osobą chorą oraz czasowe wyłączenie działalności zakładu.

Pomimo rozszerzenia zakresu działalności, zgłaszanie się pacjentów do zakładu powinno być ograniczone do przypadków niezbędnych i takich, w których nie można udzielić porady telefonicznie, przedłużyć recepty do kontynuacji leczenia lub wypisać zaświadczenia o stanie zdrowia / niezdolności do pracy. Ma to na celu zapobieganie transmisji wirusa ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli ochronę pacjentów i personelu medycznego.

Pacjenci korzystający ze świadczeń na terenie zakładu powinni się zgłaszać na umówioną godzinę i jak najkrócej przebywać na terenie zakładu.
Personel obsługujący poszczególne zakresy działalności, a zwłaszcza gabinety lekarskie, wskaże czas porady.