Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zakup mammografu cyfrowego GE Senographe Crystal Nova

SPZOZ dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Państwa, z dotacji na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022.
Wartość dofinansowania : 599 994,00 zł
Całkowita wartość zadania: 612 994,00 zł

Zadanie, którego celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe dedykowane do pracowni stacjonarnych lub mobilnych podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka piersi.