NFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Na terenie SPZOZ prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.
2. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli ul Kwiatkowskiego 2.
3. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach obiektu zakładu oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach, jak również w procesie ochrony danych osobowych administrowanych przez zakład.
4. Monitoring obejmuje korytarze SPZOZ oraz tereny na zewnątrz wokół obiektu, głównie parkingi i tereny umiejscowione bezpośrednio przed wejściami do obiektu.
5. Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system.
6. Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator Danych Osobowych poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.
7. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko określone osoby spośród pracowników SPZOZ: Administrator Danych Osobowych w osobie dyrektora zakładu oraz Administrator Systemu Informatycznego. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Dane z monitoringu w żadnym razie nie mogą być upubliczniane.
8. Podstawą prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego w SPZOZ jest art. 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w odniesieniu do art. 5 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, w związku z art. 3 pkt 2 g ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakładzie poprzez adres e-mail : inspektor@cbi24.pl, oraz pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt.2.