Rodzaje działalności leczniczej, oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. W ramach działalności leczniczej Zakład realizuje dwa rodzaje świadczeń zdrowotnych:

1) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym:

a) podstawowa opieka zdrowotna:
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,
- pielęgniarki gabinetu zabiegowego (pielęgniarki praktyki),
- pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
- pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
- poradnia kardiologiczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia okulistyczna
- poradnia reumatologiczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia dermatologiczna (dermatologiczno-wenerologiczna)
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia medycyny sportowej

c) medycyna pracy,

d) diagnostyka medyczna (laboratoryjna, usg, ekg, spirometrii, rtg, mammografii)

e) promocja zdrowia i zapobieganie chorobom,

f) ambulatoryjna rehabilitacja zabiegowa i rehabilitacja środowiskowa,

g) rehabilitacja w ramach oddziału rehabilitacji dziennej.

2) szpitalne świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji stacjonarnej,

2. Zakres realizacji świadczeń wynika z zawartych umów z NFZ i/lub pracodawcami i opiera się na obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.