Zasady rejestracji do poradni POZ

Zasady rejestracji pacjentów do poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Ogólne zasady rejestracji.
1. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni podstawowej opieki zdrowotnej z zakresie 7.30 – 17.45.
2. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej, lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wymagane dokumenty:
1. Dowód tożsamości,
2. Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta, w sytuacji kiedy bedzie miał zastosowanie.

3. Ustalanie terminu wizyty.
1. Pacjenci rejestrujący się rano w danym dniu z dolegliwościami nagłymi są przyjmowani w dniu bieżącym. Inni pacjenci są zapisywani do terminarza zgodnie z kolejnością przyjęć do dalnego lekarza POZ.

2. Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, wraz ze wskazaniem godziny. Dzień i godzina uzyskania świadczenia powinny być uzgodnione w miarę możliwości z pacjentem. Wskazanie pacjentowi dnia i godziny udzielenia śiwadczenia powinno korelować z harmonogramem udzielania świadczeń przez danego lekarza poz. W harmonogramie w miarę możliwości powinny być wydzielone miejsca dla pacjentów rejestrujących się w danym dniu rano z kolejki przed kartoteką, oraz miejsca dla pacjntów rejestrująych się z wyprzedzeniem w kartotece jak rownież miejsca dla pacjentów obsługiwanych w danym dniu, ktorym wyznaczony zostaje termin kolejnej wizyty. Pacjent ktory zostaje zarejestrowany poprzez wpisanie do harmonogramu przyjęć otrzymuje inforomację na piśmie (np na odpowiedniej karteczce) dotyczącą terminu wizyty.

4. Ważne informacje.
1. Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
1.1 Istnieje możliwość udzielenia świadczenia pacjentowi spoza listy pacjentów poz tutejszego zakladu w przypadkach pilnych, kiedy nie jest możliwe udzielenie świadczenia przez lekarza poz do ktorego pacjent jest zapisany. Świadczenia takie, udzielane w sytuacjach pilnych, mają chrakter doraźny – pacjent któremu udzielono takiego świadczenia musi kontynuować leczenie u swojego lekarza poz. Podobnie istnieje możliwość udzielenia świadczenia osobie spoza Polski a zamieszkałego i ubezpieczonego w kraju Unii Europejskiej posiadającego kartę EKUZ. Takie swiadczenie może mieć rownież tylko charakter doraźny - pacjent musi kontunuować leczenie w kraju Unii, w którym posiada ubezpieczenie jeżeli stan zdrowia pozwoli mu na podróż z poworotem do kraju wyjściowego.

2. W przypadku rezygnacji przez pacjenta z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

3. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia z pominięciem obowiązujących procedur . Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.